Kodeks ponašanja trgovca


Prihvatajući značaj odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata, kao nužne pretpostavke za efikasno funkcionisanje tržišta; podstičući razvoj kvalitetnog poslovnog ambijenta i lojalne konkurencije između poslovnih subjekata i sa poslovnom sredinom u kojoj subjekti deluju; promovišući odgovarajuću brigu za životnu sredinu, a na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni list RS”, br. 62/2014, 6/2016-dr. zakon., 44/2018-dr. zakon) i odredbi Statuta “Tektion” d.o.o. Niš (u daljem tekstu: Društvo), izvršni direktor Društva, dana 01.06.2020. godine, donosi sledeći:

KODEKS POSLOVNE ETIKE

PREDGOVOR

Sa dugogodišnjom tradicijom, Privredno društvo “Tektion” d.o.o. predstavlja trgovca auto kozmetikom, auto delovima i opremom, mazivima i ostalim materijalima za održavanje motornih vozila i ugodnu vožnju.

Od osnivanja do danas, preduzeće je prešlo dug i uspešan razvojni put, što je rezultat kvalitetno osmišljene poslovne i investicione politike uprave preduzeća. Trenutno poslujemo u trgovini na veliko i internet trgovini na malo (trgovina na daljinu) putem sajta tektion.rs, i u svojoj ponudi imamo široki asortiman svetski poznatih brendova koji se neprestano dopunjuje, čime smo Vam omogućili lak pristup visoko kvalitetnim proizvodima.

Misija naše kompanije jeste da budemo najbolji trgovački lanac u Srbiji, koji će biti standard i merilo kvaliteta ali i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja. Kao privredni subjekat sa značajnim učešćem na tržištu, obezbeđujemo odgovorno ponašanje, uzajamno poverenje i poštovanje kako unutar kolektiva, tako i u odnosu sa partnerima i krajnjim potrošačima.

S toga naše osnovne vrednosti naglašavaju značaj poslovanja sa integritetom i preuzimanje odgovornosti za pravilno postupanje u svim situacijama.

I UVOD 

Član 1

Svrha Kodeksa poslovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti Društva u duhu dobrih poslovnih običaja i morala, načelu savesnosti i poštenja, kao i da omogući transparentnost poslovanja Društva. Obavljanje poslovnih aktivnosti u skladu sa zahtevima poslovne etike i standardima poslovnog morala, deo je poslovne politike Društva. Društvo nastupa sa poštenjem i integritetom u pogledu celokupnog poslovnog ponašanja prema zaposlenima, potrošačima, kupcima, dobavljačima i konkurentima. Rukovodeći se osnovnim etičkim principima u poslovanju, Društvo preduzima odgovornost kako bi obezbedilo da njegova delatnost ni na koji način, direktno ili indirektno, ne dovede u pitanje kršenje ljudskih prava. Društvo čini sve da obezbedi da njegovi zaposleni kroz redovne obuke postanu svesni obaveza Društva u pogledu poštovanja ljudskih prava, prava potrošača, kao i spostvenih prava i obaveza. Težeći ka sprovođenju ove politike, Društvo je u stalnom nastojanju da gradi odnose sa poslovnim partnerima koji poštuju iste vrednosti i koji se u redovnom poslovanju rukovode etičkim principima. Društvo naročitu pažnju poklanja poštovanju prava potrošača i kao prioritet u svom redovnom poslovanju uzima apsolutnu primenu Zakona o zaštiti potrošača, sa primarnim ciljem da svi potrošači pod jednakim uslovima u okviru zakonitog postupka mogu da ostvare svoja prava zagarantovana ovim Zakonom. U tu svrhu, Društvo je sebi postavilo skup strogih etičkih vrednosti kojima se rukovodi u poslovanju.

 

II LICA NA KOJA SE KODEKS ODNOSI 

Član 2

Ovaj Kodeks obavezuje Društvo i sve zaposlene u Društvu, kao i sve dobavljače, podugovarače, konsultante i druge saradnike. Društvo očekuje da lica na koja se ovaj Kodeks odnosi prenesu vrednosti i obaveze utvrđene ovim Kodeksom na svoje zaposlene i podugovrače koji obavljaju poslove sa Društvom, te da obezbede da ista prihvate i primjenjuju ovaj Kodeks. Društvo očekuje od svih lica na koja se Kodeks odnosi da se pridržavaju istih vrednosti i obaveza navedenih u ovom Kodeksu, kojih se i samo Društvo pridržava.

III TEMELJENE VREDNOSTI DRUŠTVA 

Prava zaposlenih 

Član 3

Društvo prevashodno poštuje sva prava koja zaposlenima pripadaju shodno Zakonu o radu, Opštem kolektivnom ugovoru, Ugovoru o radu i svim drugim međunarodnim i domaćim propisma.

Društvo poštuje sva ljudska prava proklamovana domaćim zakonodavstvom, kao i međunarodnim pravnim dokumentom, Deklaracijom Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i svim drugim međunarodnim pravnim aktima iz ove oblasti koji su ratifikovani u Republici Srbiji.

 

Životna sredina 

Član 4

Društvo od svih lica koji su obuhvaćeni ovim Kodeksom očekuje da svoje poslovanje i svoje aktivnosti obavljaju sa namerom da zaštite i očuvaju životnu sredinu kao i da smanje i eliminišu otpad svih vrsta, uključujući vodu i energiju na izvoru, ili u postupcima kao što su materijalna supstancija, očuvanje, reciklaža, menjanje proizvodnje, održavanje i procesiran rad objekata.

 

Bezbednost i zdravlje na radu 

Član 5

Društvo od svih lica koji su obuhvaćeni ovim Kodeksom očekuje da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskim aktima, da uspostavi i primenjuje savremene zdravstvene, obrazovne, socijalne, organizacione i druge mere i sredstva za otklanjanje rizika od povreda zaposlenih.

 

IV PRINCIPI I PRAVILA POSLOVNE ETIKE 

Član 6

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva, ali se njima ne ograničavaju, na sledeća načela: 

1. Profesionalno obavljenja poslovne delatnosti; 

2. Savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti; 

3. Obavljanje registrovanih delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled; 

4. Korišćenje dopuštenih sredstava za realizaciju poslovnih ciljeva; 

5. Poštovanje propisa o nespojivim poslovima; 

6. Čuvanje poslovne tajne; 

7. Izbjegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;

8. Obavljanje poslovnih aktivnosti na način na koji se ne nanosi šteta postojećim članovima Društva; 

9. Obavljanje poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva; 

10. Uzdržavanje od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva; 

11. Ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide; 

12. Rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastavi saradnja i poslovni odnosi.

 

V ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA 

Član 7

Lica obuhvaćena ovim Kodeksom će se strogo pridržavati svih važećih antimonopolističkih zakona, Zakona o trgovini i svih drugih zakona, pravila i propisa vezanih sa monopolom, nelojalnom konkurencijom, sprečavanje trgovine konkurencije i odnosima sa konkurentima i kupcima. Ista neće sklapati sporazume sa konkurentima, niti sa drugim privrednim subjektima koja mogu nepravedno da utiču na konkurenciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na fiksiranje cena ili raspodele tržišta. Od lica obuhvaćenih ovim Kodeksom se očekuje da uvek biraju i sarađuju sa dobavljačima koji posluju sa Društvom na otvoren i pošten način, na osnovu zasluga svih lica, kvaliteta i vrednsoti proizvoda i usluga bez posebnih pogodnosti za njih ili njihovu porodicu ili prijatelje. U skladu sa tim, zaposleni ne sme da ima finansijski interes ili neki drugi odnos sa bilo kojim dobavljačem koji može da utiče ili deluje na obavezu zaposlenog na postupanje u najboljem interesu Društva.

VI ZABRANA KORUPCIJE 

Član 8

Lica obuhvaćena ovim Kodeksom moraju poštovati sve važeće zakone u vezi sa zabranom korupcije svih državnih službenika. U vezi sa bilo kojom transakcijom Društva ili transakcijom koja na neki način uključuje Društvo, lice obuhvaćeno ovim Kodeksom ne sme da preda bilo kakvu vrednost, direktno ili indirektno, bilo kom državnom službeniku ili namešteniku, zaposlenom koji radi za pravno lice pod direktnom ili indirektnom kontrolom Vlade ili političku partiju, kako bi dobio neku neprikladnu korist ili prednost. Lica obuhvaćena ovim Kodeksom moraju imati pismeni trag svojih uplata (uključujući i sve poklone, obroke, zabave ili bilo koju drugu vrednost) koje su učinjene u ime Društva ili sredstava koje je Društvo obezbedilo. Lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom u obavezi su da dostave kopije dokaza o svim uplatama na zahtev Društva. Zaposleni u Društvu ne smeju da prihvate ništa od strane dobavljača što se ne može tumačiti kao uobičajena poslovna gostoljubljivost i što može da se smatra razumnim i prikladnim u određenim okolnostima. Uobičajeni poslovni obostrani znaci pažnje su obično prihvatljivi, ali dobavljači ne treba da nude zaposlenima u Društvu neprimerene i skupe poklone, obroke ili zabavu koja može da izgleda kao neprimereni uticaj na donošenje odluka. Pokloni u novcu, kao i u ekvivalentima novca poput poklon kartica, nikada nisu dozvoljeni. Pokloni i zabava za dobavlajče moraju podržavati legitimne poslovne interese Društva i trebaju da budu razumni i prikladni u određenim okolnostima. Zaposleni u Durštvu su dužni da u svakoj situaciji uzmu u obzir pravila ponašanja u odnosu na dobavlajče, a koji se odnose na primanje poklona i organizovanje zabava.

 

VII POLITIKA PRIVATNOSTI 

Član 9

Društvo poštuje obavezu čuvanja poverljivih informacija. Podatke koje su treća lica okarakterisala kao poverljive, sa kojima Društvo dolazi u kontakt prilikom obavljanja svoje delatnosti, čuvaće kao svoje sopstvene i nakon okončanja radnog i ugovornog odnosa, sve dokle je taj podatak poverljiv. Društvo preduzima sve potrebne mere kako bi informacije koje sazna bile sigurne, što očekuje od svih lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni Društva, kompanije koje su pružaoci usluga i poslovni partneri koji su svi obavezni da čuvaju poverljive informacije, imaju pristup istima.

 

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Izmene Kodeksa 

Član 10

Društvo zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovog Kodeksa, kojih su lica koja su obuhvaćena ovim Kodeksom takođe dužna da se pridržavaju.

 

Odnos prema Zakonu i drugim Kodeksima 

Član 11

Kodeks ne utiče na primene zakona kojima se reguliše status, prava i obaveze kruga lica na koje se ovaj Kodeks odnosi. Lica na koja se ovaj Kodeks odnosi u obavezi su da se pridržavaju svih važećih zakona, pravila i propisa u Republici Srbiji, kao i da održavaju sistem permanentnog praćenja usaglašenosti sa tim zakonima, pravilima i propisima. U slučaju da su zahtevi iz ovog Kodeksa blaži u odnosu na nacionalno zakonodavstvo države, lice na koje se Kodeks odnosi je uvek u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo, koje u tom slučaju ima primat u odnosu na Kodeks.

 

Primena i stupanje na snagu 

Član 12

Ovaj kodeks stupa na snagu i počinje da se primjenjuje dana 01.06.2020. godine i biće objavljen na Oglasnoj tabli Društva kao i na internet stranici Društva.